podmienky


Štandardné obchodné podmienky a informácie pre zákazníkov
 
I. Štandardné obchodné podmienky
 
§ 1 Základné ustanovenia
 
(1) Nasledujúce obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvy, ktoré s nami ako dodávateľom (HAJUS AG) uzatvárate prostredníctvom webovej stránky www.weekiss.de. Ak nie je dohodnuté inak, prípadné zahrnutie vašich vlastných podmienok je vylúčené.
 
(2) "Spotrebiteľom" v zmysle týchto ustanovení je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon, ktorý v prevažnej miere nemožno pripísať ani jej podnikateľskej, ani samostatnej odbornej činnosti. Pod pojmom "podnikateľ" sa rozumie každá fyzická osoba, právnická osoba alebo právne zodpovedná spoločnosť, ktorá uzatvára právny úkon v rámci svojej samostatnej odbornej alebo podnikateľskej činnosti.
 
§ 2 Uzavretie zmluvy
 
(1) Predmetom zmluvy je predaj výrobkov .
 
(2) Umiestnením predmetného výrobku na našej webovej stránke vám dávame záväzný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v popise tovaru.
 
(3) Kúpna zmluva sa uzatvára prostredníctvom systému online nákupného košíka nasledovne:
Produkty určené na nákup sa presunú do "nákupného košíka". Nákupný košík si môžete vybrať pomocou príslušných tlačidiel na navigačnej lište a kedykoľvek v ňom vykonať zmeny.
Po vyvolaní stránky "Pokladňa" a zadaní požadovaných osobných údajov a platobných a dodacích podmienok sa všetky informácie o objednávke opäť zobrazia na stránke súhrnu objednávky.
Ak ste na iniciovanie platby použili systém okamžitých platieb (napr. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort), budete na stránke súhrnu objednávky buď presmerovaní do nášho internetového obchodu, alebo presmerovaní na webovú stránku poskytovateľa okamžitých platieb.
Ak ste presmerovaní na systém okamžitých platieb, vyberte a zadajte svoje údaje podľa potreby. Potom budete vrátení na stránku súhrnu objednávky v našom internetovom obchode.
Pred odoslaním objednávky môžete všetky údaje opätovne skontrolovať, zmeniť (čo možno vykonať aj prostredníctvom funkcie "späť" v internetovom prehliadači) alebo zrušiť nákupnú transakciu.
Kliknutím na tlačidlo "kúpiť" na odoslanie objednávky deklarujete prijatie objednávky právne záväzným spôsobom, ktorým dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
 
(4) Vaše otázky týkajúce sa vytvorenia ponuky, ktoré nám boli sprostredkované, nie sú pre vás záväzné. Dodáme vám textovú a záväznú ponuku (napr. prostredníctvom e-mailu), ktorú môžete prijať v lehote 5 dní.
 
(5) Vykonanie objednávky a zaslanie všetkých údajov potrebných na uzavretie zmluvy sa uskutočňuje prostredníctvom e-mailu, čiastočne automatizovaným spôsobom. V dôsledku toho musíte zabezpečiť, aby e-mailová adresa, ktorú ste nám uložili, bola správna a aby bolo zaručené prijatie príslušných e-mailov. Musíte najmä zabezpečiť, aby príslušné e-maily neboli zablokované filtrom SPAM.
 
§ 3 Právo na zadržanie, výhrada vlastníckych práv
 
(1) Právo na zadržanie môžete uplatniť len vtedy, ak sa daná situácia týka nárokov vyplývajúcich z toho istého zmluvného vzťahu.
 
(2) Tovar zostáva naším vlastníctvom až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
 
(3) Ak ste podnikateľom, platia aj tieto podmienky:
 
a) Vlastníctvo tovaru si ponechávame až do úplného vyrovnania všetkých pohľadávok vyplývajúcich z prebiehajúceho obchodného vzťahu. Tovar, ktorý je predmetom výhrady vlastníctva, nesmie byť založený alebo prevedený ako zábezpeka pred zmenou vlastníctva uvedeného tovaru.
 
b) Tovar môžete ďalej predať v rámci riadnej transakcie. V tejto súvislosti nám týmto postupujete všetky pohľadávky vo výške fakturovanej sumy, ktoré vám vzniknú v dôsledku operácie opätovného predaja, a my toto postúpenie prijímame. Okrem toho ste oprávnení predmetnú pohľadávku vymáhať. Pokiaľ však svoje platobné povinnosti nesplníte riadnym spôsobom, vyhradzujeme si právo vymáhať pohľadávku sami.
 
c) V situácii spojenia a zlúčenia tovaru, ktorý je predmetom výhrady vlastníctva, nadobúdame spoluvlastníctvo k novovytvorenej veci. Toto spoluvlastníctvo zodpovedá pomeru, ktorý existuje medzi fakturačnou hodnotou tovaru s výhradou vlastníctva a ostatných spracovaných položiek v čase spracovania.
 
d) Ak podáte žiadosť tohto druhu, sme povinní uvoľniť zábezpeky, ktoré nám prináležia, pokiaľ realizovateľná hodnota našich zábezpek prevyšuje pohľadávku, ktorá má byť zabezpečená, o viac ako 10 %. Za výber cenných papierov, ktoré sa majú uvoľniť, sme zodpovední my.
 
§ 4 Záruka
 
(1) Platia zákonné záručné práva.
 
(2) Ako spotrebiteľa vás žiadame, aby ste ihneď po doručení výrobku skontrolovali jeho kompletnosť, viditeľné vady a poškodenie pri preprave a svoje reklamácie bezodkladne písomne oznámili nám a prepravnej spoločnosti. Aj keď tejto požiadavke nevyhoviete, nebude to mať žiadny vplyv na vaše zákonné záručné nároky.
 
(3) Pokiaľ ste podnikateľom, platí pre vyššie uvedené záručné predpisy nasledujúci rozdiel:
 
a) Rozumie sa, že nami poskytnuté údaje a popis výrobku poskytnutý výrobcom sú jediné, čo predstavuje vlastnosti a stav daného výrobku. Ostatné reklamy, fľaky a vyhlásenia vydané výrobcom sa nepovažujú za reprezentatívne pre vlastnosti a stav uvedeného výrobku.
 
b) Ak sa zistí, že tovar je chybný, vyhradzujeme si právo na opravu tovaru alebo dodanie náhradného tovaru. Ak sa vada neodstráni, môžete požadovať zníženie ceny alebo odstúpiť od zmluvy podľa vlastného uváženia. Odstránenie vady platí po neúspešnom druhom pokuse, ak okolnosti nepreukážu inak, najmä vzhľadom na povahu predmetu a/alebo vady alebo iné podmienky. V prípade opravy nesmieme znášať dodatočné náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s premiestnením veci na iné miesto, ako je miesto plnenia, pokiaľ toto premiestnenie nezodpovedá účelu použitia veci.
 
c) Záručná doba predstavuje obdobie jedného roka od dodania výrobku. Skrátenie lehoty sa neuplatňuje:
 
- na škody zavinené nami, ktoré vznikli v dôsledku poškodenia života, zdravia a na iné škody spôsobené úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti;
- pokiaľ sme úmyselne zatajili vadu alebo sme prijali záruku za kvalitu tovaru;
- na tovar, ktorý sa používa na stavbe v súlade s jeho bežným návodom na použitie a ktorého vady boli spôsobené týmto spôsobom;
- na zákonné regresné nároky, ktoré máte voči nám v súvislosti s právami zo záruky.
 
§ 5 Voľba práva, miesto plnenia, súdna právomoc
 
(1) Uplatňuje sa nemecké právo. Táto voľba práva platí pre zákazníkov len vtedy, ak nemá za následok zrušenie ochrany zaručenej kogentnými ustanoveniami práva krajiny, v ktorej sa nachádza obvyklé bydlisko príslušného zákazníka (zásada výhody pochybností).
 
(2) Ak nie ste spotrebiteľom, ale podnikateľom, právnickou osobou verejného práva alebo inštitucionálnym fondom, ktorý sa riadi verejným právom, naše sídlo je miestom príslušnosti, ako aj miestom plnenia pre všetky služby, ktoré vyplývajú z obchodných vzťahov, ktoré s nami existujú. Rovnaká podmienka sa vzťahuje na situácie, v ktorých nie ste spojení so všeobecným miestom príslušnosti v Nemecku alebo EÚ, ako aj na situácie, v ktorých miesto pobytu alebo obvyklé miesto pobytu nie je v čase začatia konania známe. To nemá vplyv na možnosť obrátiť sa na súd spojený s iným miestom príslušnosti.
 
(3) Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa výslovne neuplatňujú.
 
 
 
 
 
II. Informácie o zákazníkovi
 
1. Totožnosť predávajúceho
 
HAJUS AG
Lise-Meitner-Straße 7
30926 Seelze
Nemecko
Telefón: 05151/87798-10
E-mail: info@weekiss.de
 
 
Alternatívne riešenie sporov:
Európska komisia poskytuje platformu na mimosúdne riešenie sporov (platforma ODR), ktorú si môžete pozrieť na stránke https://ec.europa.eu/odr.
 
2. Informácie týkajúce sa uzatvorenia zmluvy
 
Technické kroky spojené s uzatvorením zmluvy, samotné uzatvorenie zmluvy a možnosti nápravy sa vykonávajú v súlade s predpismi "uzatvorenie zmluvy" v našich štandardných obchodných podmienkach (časť I.).
 
3. Zmluvný jazyk, uloženie textu zmluvy
 
3.1. Zmluvným jazykom je anglický jazyk.
 
3.2. Úplný text zmluvy sa u nás neukladá. Pred odoslaním objednávky je možné prostredníctvom systému online - nákupný košík údaje zmluvy vytlačiť alebo elektronicky uložiť pomocou funkcie tlače v prehliadači. Po prijatí objednávky nám budú údaje o objednávke, zákonom predpísané údaje týkajúce sa zmlúv o predaji na diaľku a štandardné obchodné podmienky opätovne zaslané e-mailom.
 
3.3 Všetky zmluvné informácie v rámci záväznej ponuky vám budú zaslané v písomnej forme, napríklad prostredníctvom E-mailu, v prípade žiadosti o cenovú ponuku mimo systému online nákupného košíka, ktorý si môžete vytlačiť alebo elektronicky uložiť bezpečným spôsobom.
 
4. Kódexy správania
 
4.1 Dobrovoľne podliehame etickému kódexu spoločnosti Trusted Shops GmbH, ktorý si môžete pozrieť na adrese:
http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.
 
5. Hlavné vlastnosti výrobku alebo služby
 
Hlavné vlastnosti tovaru a/alebo služby nájdete v príslušnej ponuke.
 
6. Ceny a platobné podmienky
 
6.1 Ceny uvedené v príslušných ponukách predstavujú celkové ceny, rovnako ako náklady na dopravu. Zahŕňajú všetky zložky ceny vrátane všetkých vedľajších daní.
 
6.2. Náklady na odoslanie, ktoré vzniknú, nie sú zahrnuté v kúpnej cene. Môžete si ich pozrieť kliknutím na príslušné tlačidlo na našej webovej stránke alebo v príslušnej ponuke, sú uvedené samostatne v priebehu objednávkovej transakcie a musíte ich dodatočne uhradiť, pokiaľ nie je potvrdené bezplatné doručenie.
 
6.3 Ak sa doručenie uskutočňuje do krajín mimo Európskej únie, môžu nám vzniknúť neprimerané dodatočné náklady, ako napríklad clo, dane alebo poplatky za prevod peňazí (poplatky za prevod alebo výmenu peňazí účtované bankami), ktoré musíte znášať vy. 
 
6.4 Náklady vyplývajúce z prevodu peňazí musíte znášať aj v prípadoch, keď sa dodávka uskutočňuje do členského štátu EÚ, ale platba sa iniciuje mimo Európskej únie.
 
6.5 Spôsoby platby, ktoré máte k dispozícii, sa zobrazia kliknutím na príslušné tlačidlo na našej webovej stránke alebo sú zverejnené v príslušnej ponuke.
 
6.6 Ak nie je pri príslušných spôsoboch platby uvedené inak, pohľadávky na platbu vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy sa stávajú okamžite splatnými.
 
7. Dodacie podmienky
 
7.1 Dodacie podmienky, termín dodania a prípadné existujúce obmedzenia dodávok nájdete po kliknutí na príslušné tlačidlo na našej webovej stránke alebo v príslušnej cenovej ponuke.
 
7.2. Ak ste spotrebiteľom, sú zákonom upravené nasledovné podmienky: Riziko náhodného zničenia alebo znehodnotenia predávaného tovaru počas prepravy prechádza na vás až v okamihu doručenia predmetného tovaru bez ohľadu na to, či je alebo nie je prepravná operácia poistená. Táto podmienka neplatí, ak ste si samostatne objednali prepravnú spoločnosť, ktorú sme neurčili, alebo osobu, ktorá bola inak poverená vykonaním prepravnej operácie.
 
Ak ste podnikateľ, dodanie a prepravné operácie sa uskutočňujú na vaše vlastné riziko.
 
8. Zákonné právo na záruku
 
Zodpovednosť za vady sa riadi ustanoveniami "Záruka" v našich Všeobecných obchodných podmienkach (časť I). 
 
Tieto SBT a údaje o zákazníkovi boli vytvorené právnikmi špecializujúcimi sa na právo informačných technológií, ktorí pracujú pre Händlerbund, a sú neustále kontrolované z hľadiska súladu so zákonom. Spoločnosť Händlerbund Management AG ručí za právnu bezpečnosť textov a preberá zodpovednosť v prípade vydania upozornení. Podrobnejšie informácie nájdete na tejto webovej stránke: https://www.haendlerbund.de/agb-service.
 
posledná aktualizácia: 23.10.2019