Zrušenie: hyphenrecht


Právo spotrebiteľov na odvolanie
 
(Spotrebiteľom sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon, ktorý v prevažnej miere nemožno pripísať jej obchodnej alebo samostatnej profesionálnej činnosti.)
 
Pokyny na odvolanie
 
Právo na odvolanie
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní s účinnosťou odo dňa, 
 
- v ktorom ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzali výrobky, za predpokladu, že ste si objednali jeden alebo viac výrobkov v rámci štandardnej objednávky a tento/tieto výrobok/výrobky je/budú jednotne dodaný/é;
 
- v ktorom ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzali posledný výrobok, ak ste si objednali viacero výrobkov v rámci štandardnej objednávky a tieto výrobky sa dodávajú samostatne;
 
- v ktorom ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzali poslednú čiastkovú dodávku alebo poslednú jednotku, ak ste si objednali výrobok, ktorý sa dodáva v niekoľkých čiastkových dodávkach alebo jednotkách;
 
Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať (HAJUS AG, Lise-Meitner-Straße 7, 30926 Seelze, telefónne číslo: 05151 87798-10, faxové číslo: 05151 87798-19, e-mailová adresa: info@weekiss.de) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Na tento účel môžete použiť priložený vzor formulára na odvolanie zmluvy, ktorý však nie je povinný.
 
V záujme zachovania lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 
Dôsledky odvolania
 
Ak od tejto zmluvy odstúpite, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku toho, že ste si zvolili inú formu doručenia, ako je nami ponúkaná najprijateľnejšia štandardná forma doručenia), a to bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme od vás dostali oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Na toto vrátenie použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste pôvodne použili počas pôvodnej transakcie, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak; v súvislosti s týmto vrátením vám nebudú účtované žiadne poplatky.
 
Môžeme odmietnuť vrátenie platby za výrobky, ktoré možno zaslať prostredníctvom balíkov, kým nám tieto výrobky nevrátite alebo kým nepredložíte dôkaz, že ste nám tieto výrobky zaslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.
 
Výrobky, ktoré nie je možné zaslať prostredníctvom balíkov, si vyzdvihneme.
 
Výrobky, ktoré je možné zasielať prostredníctvom balíkov, nám musíte vrátiť alebo previesť na adresu www.weekiss.de, HAJUS AG, Lise-Meitner-Straße 7, 30926 Seelze, a to bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní s účinnosťou odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je zachovaná, ak pred uplynutím 14-dňovej lehoty zašlete výrobky, ktoré je možné zaslať prostredníctvom balíkov.
 
Priame náklady na vrátenie výrobkov, ktoré možno zaslať prostredníctvom balíkov, ako aj priame náklady na vrátenie výrobkov, ktoré nemožno zaslať prostredníctvom balíkov, znášate vy. Náklady na výrobky, ktoré nie je možné zaslať prostredníctvom balíkov, sa odhadujú na približne maximálne 40,00 EUR.
 
Akékoľvek znehodnotenie výrobkov musíte uhradiť len vtedy, ak toto znehodnotenie možno pripísať akejkoľvek manipulácii s vami, ktorá nebola nevyhnutná na kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti výrobkov.
 
Kritériá vylúčenia alebo uplynutia platnosti
 
Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na zmluvy
 
na dodanie výrobkov, ktoré nie sú prefabrikované a pre ktorých výrobu je dôležitý individuálny výber alebo určenie zo strany spotrebiteľa alebo ktoré sú jednoznačne prispôsobené osobným požiadavkám spotrebiteľa;
na dodanie výrobkov, ktoré sa môžu rýchlo pokaziť alebo ktorých dátum spotreby by sa rýchlo prekročil;
na dodávku alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatvorení zmluvy, ktoré však môžu byť dodané najskôr 30 dní po uzatvorení zmluvy a ktorých aktuálna hodnota závisí od výkyvov na trhu, na ktoré podnikateľ nemá žiadny vplyv;
na dodanie novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom.
Právo na odstúpenie od zmluvy predčasne zaniká v prípade zmlúv
 
na dodanie zapečatených výrobkov, ktoré nie je možné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny, ak bola ich pečať po dodaní odstránená;
na dodanie výrobkov, ak boli po dodaní neoddeliteľne zmiešané s iným tovarom vzhľadom na ich stav;
za dodanie zvukového alebo obrazového záznamu alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, ak bola pečať po dodaní odstránená.
 
 
Vzor - formulár na odvolanie
 
(Ak chcete odstúpiť od zmluvy, vyplňte tento formulár a pošlite nám ho späť.)
 
- Na adresu HAJUS AG, Lise-Meitner-Straße 7, 30926 Seelze, faxové číslo: +E-mailová adresa: info@weekiss.de:
 
- Týmto ja/my (*) odstupujem/odstupujeme od zmluvy, ktorú som/jeme (*) uzavrel/uzavreli v súvislosti s nákupom týchto výrobkov (*)/
  poskytovania týchto služieb (*)
 
- Objednané dňa (*)/ prijaté dňa (*)
 
- Meno spotrebiteľa(ov)
- Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)
- Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (len v prípade oznámenia na papieri)
- Dátum
 
(*) Prečiarknite nesprávnu možnosť.