условия


Стандартни бизнес условия и информация за клиентите
 
I. Стандартни бизнес условия
 
§ 1 Основни разпоредби
 
(1) Следните търговски условия са приложими за всички договори, които сключвате с нас като доставчик (HAJUS AG) чрез уебсайта www.weekiss.de. Освен ако не е договорено друго, включването, ако е необходимо, на Ваши собствени условия е изключено.
 
(2) "Потребител" по смисъла на следващите разпоредби е всяко физическо лице, което сключва правна сделка, която в преобладаваща степен не може да бъде отнесена към неговата търговска или независима професионална дейност. Понятието "търговец" се отнася за всяко физическо лице, юридическо лице или правно отговорно партньорство, което сключва правна сделка в изпълнение на своята независима професионална или търговска дейност.
 
§ 2 Сключване на договора
 
(1) Предметът на договора е продажбата на продукти .
 
(2) С поместването на съответния продукт на нашия уебсайт ние Ви предоставяме обвързващо предложение за сключване на договор за продажба при условията, посочени в описанието на артикула.
 
(3) Договорът за покупко-продажба се осъществява чрез системата на онлайн количката за пазаруване, както следва:
Продуктите, предназначени за покупка, се преместват в "количката за пазаруване". Можете да изберете количката за пазаруване, като използвате съответните бутони в лентата за навигация, и да правите промени в нея по всяко време.
След извикване на страницата "Checkout" и въвеждане на необходимите лични данни и условията за плащане и доставка, цялата информация за поръчката се показва отново на страницата за обобщение на поръчката.
Ако сте използвали система за незабавни плащания (напр. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort), за да инициирате плащания, на страницата за обобщаване на поръчката ще бъдете насочени към нашия онлайн магазин или ще бъдете препратени към уебстраницата на доставчика на незабавни плащания.
Ако бъдете препратени към системата за незабавни плащания, изберете и въведете данните си по подходящ начин. След това ще бъдете върнати на страницата за обобщение на поръчката в нашия онлайн магазин.
Преди изпращането на поръчката можете да проверите отново всички данни, да ги промените (което може да стане и чрез функцията "назад" на интернет браузъра) или да отмените транзакцията за покупка.
С натискането на бутона "покупка" за изпращане на поръчката декларирате приемането на поръчката по правно обвързващ начин, чрез който се осъществява договорът за покупка.
 
(4) Вие не сте обвързани с Вашите запитвания относно създаването на оферта, които са ни предадени. Предоставяме Ви текстова и обвързваща оферта (напр. по електронна поща), която можете да приемете в срок от 5 дни.
 
(5) Изпълнението на поръчката и изпращането на всички данни, необходими за сключването на договора, се извършва по електронна поща, по частично автоматизиран начин. Следователно трябва да се уверите, че адресът на електронната поща, който сте депозирали при нас, е правилният и че получаването на съответните електронни съобщения е гарантирано. По-специално, трябва да се уверите, че съответните електронни съобщения не са блокирани от SPAM филтър.
 
§ 3 Право на задържане, запазване на права на собственост
 
(1) Можете да упражните право на задържане само ако въпросната ситуация включва претенции, произтичащи от същото договорно отношение.
 
(2) Стоките остават наша собственост до пълното изплащане на покупната цена.
 
(3) Ако сте търговец, се прилагат и следните условия: 1:
 
а) Ние запазваме собствеността си върху стоките до пълното уреждане на всички вземания, произтичащи от текущите бизнес отношения. Стоките, които са обект на запазване на собствеността, не могат да бъдат залагани или прехвърляни като обезпечение, преди собствеността върху посочените стоки да премине в други ръце.
 
б) Можете да препродавате стоките в рамките на организирана сделка. В тази връзка с настоящото прехвърляте на нас всички вземания, възлизащи на размера на сумата по фактурата, които възникват за вас в резултат на операцията по препродажба, а ние приемаме прехвърлянето. Освен това сте упълномощени да съберете въпросното вземане. Въпреки това, доколкото не изпълнявате задълженията си за плащане по надлежния ред, ние си запазваме правото да съберем вземането сами.
 
в) В ситуация, включваща комбиниране и сливане на стоки, предмет на запазване на собствеността, ние придобиваме съсобственост върху новообразуваната стока. Тази съсобственост съответства на съотношението, което съществува между фактурната стойност на стоките, предмет на запазване на собствеността, и другите обработени артикули към момента на обработката.
 
г) Ако отправите искане от този вид, ние сме длъжни да освободим дължимите ни обезпечения, доколкото реализируемата стойност на нашите обезпечения надвишава с повече от 10 % вземането, което трябва да бъде обезпечено. Ние сме отговорни за избора на ценните книжа, които да бъдат освободени.
 
§ 4 Гаранция
 
(1) Приложими са законоустановените гаранционни права.
 
(2) Като потребител от Вас се изисква незабавно да проверите продукта за комплектност, видими дефекти и транспортни повреди веднага след доставката му и незабавно да съобщите писмено на нас и на транспортната фирма Вашите оплаквания. Дори и да не се съобразите с това искане, това няма да има ефект върху законните ви гаранционни претенции.
 
(3) Доколкото сте предприятие, за горепосочените гаранционни разпоредби важи следната разлика:
 
а) Приема се, че предоставените от нас данни и описанието на продукта, предоставено от производителя, са единствените неща, които представят свойствата и състоянието на въпросния продукт. Други реклами, рекламни материали и изявления, издадени от производителя, не се считат за представителни за свойствата и състоянието на въпросния продукт.
 
б) Ако се установи, че стоките са дефектни, ние си запазваме правото да поправим стоките или да доставим заместващи. Ако дефектът не бъде отстранен, можете да поискате намаляване на цената или да се откажете от договора по ваша преценка. Отстраняването на дефекта е приложимо след неуспешен втори опит, освен ако обстоятелствата не доказват друго, по-специално поради естеството на предмета и/или дефекта или други условия. В случай на ремонт ние не трябва да поемаме допълнителните разходи, които възникват от преместването на вещта на място, различно от мястото на изпълнение, доколкото преместването не съответства на предназначението на вещта.
 
в) Гаранционният срок възлиза на период от една година след доставката на продукта. Съкращаването на срока не се прилага:
 
- за виновно причинени от нас щети, произтичащи от увреждане на живота, телесната цялост или здравето, както и за други щети, причинени от умисъл или груба небрежност;
- доколкото умишлено сме скрили дефекта или сме приели гаранция за качеството на стоките;
- за стоки, които са използвани за строителство в съответствие с инструкциите за нормална употреба и чиито дефекти са причинени от това;
- за законови регресни претенции, които имате срещу нас във връзка с гаранционни права.
 
§ 5 Избор на право, място на изпълнение, юрисдикция
 
(1) Прилага се германското право. Този избор на право се прилага за клиентите само ако не води до отмяна на защитата, гарантирана от императивните разпоредби на правото на държавата, в която се намира обичайното местопребиваване на съответния клиент (принцип на ползата от съмнението).
 
(2) Ако не сте потребител, а бизнесмен, юридическо лице от публичното право или институционален фонд, регулиран от публичното право, нашето място на стопанска дейност е мястото на компетентност, както и мястото на изпълнение на всички услуги, които произтичат от съществуващите с нас бизнес отношения. Същото условие важи и за ситуации, в които не сте свързани с общо място на компетентност в Германия или ЕС, както и за ситуации, в които мястото на пребиваване или обичайното място на пребиваване не е известно към момента на започване на производството. Това не се отразява на възможността да се обърнете към съд, свързан с друго място на компетентност.
 
(3) Разпоредбите на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки са изрично неприложими.
 
 
 
 
 
II. Информация за клиента
 
1. Самоличност на продавача
 
HAJUS AG
Lise-Meitner-Straße 7
30926 Seelze
Германия
Телефон: 05151/87798-10
Електронна поща: info@weekiss.de
 
 
Алтернативно разрешаване на спорове:
Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно решаване на спорове (платформа за ОРС), която може да бъде разгледана на адрес https://ec.europa.eu/odr.
 
2. Информация относно сключването на договора
 
Техническите стъпки, свързани със сключването на договора, самото сключване на договора и възможностите за корекция се изпълняват в съответствие с разпоредбите "Сключване на договор" в нашите стандартни търговски условия (част I.).
 
3. Договорни формулировки, запазване на текста на договора
 
3.1 Езикът на договора е английски.
 
3.2 Пълният текст на договора не се запазва при нас. Преди да бъде изпратена поръчката, чрез онлайн - системата за пазаруване данните от договора могат да бъдат разпечатани или запазени в електронен вид чрез функцията за печат на браузъра. След като поръчката бъде получена от нас, данните за поръчката, задължителните по закон данни, свързани с договорите за продажба от разстояние, и стандартните търговски условия се изпращат отново до Вас по електронна поща.
 
3.3 Цялата договорна информация в рамките на обвързващата оферта ще Ви бъде изпратена в писмена форма, например по E-mail, за заявки за оферти извън системата за онлайн пазаруване, които могат да бъдат разпечатани или запазени по електронен път по сигурен начин.
 
4. Кодекси на поведение
 
4.1 Ние доброволно се подчиняваме на етичния кодекс на Trusted Shops GmbH, който може да бъде видян на адрес:
 
5. Основни характеристики на продукта или услугата
 
Основните характеристики на стоките и/или услугите можете да намерите в съответната оферта.
 
6. Цени и начини на плащане
 
6.1 Цените, посочени в съответните оферти, представляват общи цени, както и разходите за доставка. Те включват всички компоненти на цената, включително всички съпътстващи данъци.
 
6.2 Разходите за изпращане, които са направени, не са включени в покупната цена. Те могат да бъдат разгледани чрез натискане на съответния бутон на нашия уебсайт или в съответната оферта, показват се отделно в хода на транзакцията за поръчка и трябва да бъдат допълнително поети от Вас, доколкото не е потвърдена безплатна доставка.
 
6.3 Ако доставката се извършва в страни извън Европейския съюз, е възможно да възникнат необосновани допълнителни разходи, като например мита, данъци или такси за паричен превод (такси за превод или обмяна на валута, начислявани от банките), които трябва да поемете Вие. 
 
6.4 Вие трябва да поемете и разходите, произтичащи от парични преводи, в случаите, в които доставката се извършва в държава - членка на ЕС, но плащането се инициира извън Европейския съюз.
 
6.5 Начините на плащане, които са на Ваше разположение, са показани, като кликнете върху съответния бутон на нашия уебсайт или са оповестени в съответната оферта.
 
6.6 Освен ако не е посочено друго за съответните методи на плащане, вземанията за плащане, произтичащи от сключения договор, стават незабавно изискуеми.
 
7. Условия за доставка
 
7.1 Условията за доставка, датата на доставка и съществуващите ограничения за доставка, ако е приложимо, можете да откриете, като кликнете върху съответния бутон на нашия уебсайт или в съответната оферта.
 
7.2 Ако сте потребител, следното е законово регламентирано: Рискът от случайно унищожаване или разваляне на продадената стока по време на транспортирането преминава върху вас едва когато въпросната стока бъде доставена, независимо дали транспортната операция е застрахована или не. Това условие не се прилага, ако сте възложили самостоятелно на транспортна фирма, която не е посочена от нас, или на лице, което е било определено по друг начин да извърши транспортната операция.
 
Ако сте бизнесмен, доставката и транспортните операции се извършват на Ваш собствен риск.
 
8. Законово право на гаранция
 
Отговорността за дефекти се урежда от разпоредбите за "Гаранция" в нашите Общи условия за работа (част I). 
 
Тези ОУ и данни за клиента са създадени от юристите, специализирани в областта на правото на информационните технологии, които работят за Händlerbund, и постоянно се проверяват за съответствие с изискванията на закона. Händlerbund Management AG гарантира правната сигурност на текстовете и поема отговорност в случай на издаване на предупреждения. По-подробна информация може да бъде намерена на следния уебсайт: https://www.haendlerbund.de/agb-service.
 
 
последна актуализация: 23.10.2019