Анулиране: hyphenrecht


Право на отмяна за потребителите
("Потребител" е всяко физическо лице, което сключва правна сделка, която в преобладаващата си част не може да бъде приписана на неговата търговска или независима професионална дейност.)
 
Инструкции за отмяна
 
Право на оттегляне
Имате право да анулирате този договор в срок от 14 дни, без да посочвате причини.
Срокът за оттегляне е 14 дни, считано от деня, 
 
- на който Вие или посочена от Вас трета страна, която не е превозвач, сте влезли във владение на продуктите, при условие че сте поръчали един или повече продукти в рамките на стандартна поръчка и този/тези продукт/и се доставя/т еднотипно;
 
- на която Вие или посочена от Вас трета страна, която не е превозвач, сте влезли във владение на последния продукт, при условие че сте поръчали няколко продукта в рамките на стандартна поръчка и тези продукти се доставят поотделно;
 
- на която вие или посочена от вас трета страна, която не е превозвач, сте влезли във владение на последната доставка на части или последната единица, при условие че сте поръчали продукт, който се доставя на няколко доставки на части или единици;
 
За да упражните правото си на отмяна, трябва да ни информирате (HAJUS AG, Lise-Meitner-Straße 7, 30926 Seelze, телефонен номер: 05151 87798-10, факс: 05151 87798-19, електронен адрес: info@weekiss.de) за решението си да отмените този договор чрез ясна декларация (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). За тази цел можете да използвате приложения образец на формуляр за отмяна, който обаче не е задължителен.
 
За да се запази срокът за оттегляне, е достатъчно да изпратите уведомлението за упражняването на правото на оттегляне преди изтичането на срока за оттегляне.
 
Последици от оттеглянето
 
Ако се откажете от този договор, ние ще възстановим всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, които възникват поради факта, че сте избрали форма на доставка, различна от най-разумната стандартна доставка, предлагана от нас), незабавно и най-късно в рамките на 14 дни от деня, в който сме получили от вас уведомлението за отказ от този договор. За това погасяване използваме същите платежни средства, които сте използвали първоначално по време на първоначалната транзакция, освен ако изрично не е договорено друго с вас; няма да ви бъдат начислявани никакви такси, дължими за това погасяване.
 
Можем да откажем изплащането на продукти, които могат да бъдат изпратени чрез пратки, докато тези продукти не ни бъдат върнати или докато не представите доказателство, че сте ни изпратили тези продукти обратно, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.
 
Ние събираме продуктите, които не могат да бъдат изпратени чрез колети.
 
Продуктите, които могат да бъдат изпратени чрез колети, трябва да върнете или прехвърлите на нас или на www.weekiss.de, HAJUS AG, Lise-Meitner-Straße 7, 30926 Seelze незабавно и във всеки случай най-късно в рамките на 14 дни, считано от деня, в който ни информирате за отмяната на този договор. Срокът се запазва, ако изпратите продуктите, които могат да бъдат изпратени чрез колети, преди изтичането на 14-дневния срок.
 
Вие поемате преките разходи за връщане на продуктите, които могат да бъдат изпратени чрез колети, както и преките разходи за връщане на продуктите, които не могат да бъдат изпратени чрез колети. Разходите за продукти, които не могат да бъдат изпратени чрез колети, се оценяват приблизително на максимум 40,00 евро.
 
Трябва да платите за всякаква обезценка на продуктите, само ако тази обезценка може да бъде приписана на всякакво боравене с вас, което не е било необходимо за проверка на състоянието, характеристиките и функционалността на продуктите.
 
Критерии за изключване или изтичане на срока на валидност
 
Правото на отмяна не е налично за договори
 
  • за доставка на продукти, които не са сглобяеми и за чието изработване е важен индивидуалният избор или условие от страна на потребителя, или които са ясно съобразени с личните изисквания на потребителя;
  • за доставка на продукти, които могат бързо да се развалят или чийто срок на годност би бил бързо превишен;
  • за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е била договорена в момента на сключване на договора, които обаче могат да бъдат доставени най-рано 30 дни след сключването на договора и чиято текуща стойност зависи от колебанията на пазара, върху които предприемачът няма влияние;
  • за доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на договори за абонамент.
 
Правото на отказ се погасява предсрочно в случай на договори
 
  • за доставка на запечатани продукти, които не са подходящи за връщане по причини, свързани със защитата на здравето или хигиената, ако печатът им е бил отстранен след доставката;
  • за доставка на продукти, ако те са били смесени с други стоки след доставката поради тяхното състояние;
  • за доставка на звукозапис, видеозапис или компютърен софтуер в запечатана опаковка, ако пломбата е била отстранена след доставката.
 
 
Образец - формуляр за отмяна
 
(Ако желаете да отмените договора, моля, попълнете този формуляр и ни го изпратете обратно.)
 
- До HAJUS AG, Lise-Meitner-Straße 7, 30926 Seelze, номер на факс: +495151 87798-19, Електронен адрес: info@weekiss.de:
 
- С настоящото аз/ние (*) отменям/отказваме сключения от мен/нас (*) договор за покупка на следните продукти (*)/
  предоставянето на следната услуга (*)
 
- Поръчано на (*)/получено на (*)
 
- Име на потребителя(ите)
- Адрес на потребителя/потребителите
- Подпис на потребителя(ите) (само в случай на уведомление на хартиен носител)
- Дата
 
(*) Зачеркнете неправилния вариант.