Pravidla a podmínky


Standardní obchodní podmínky a informace pro zákazníky
 
I. Standardní obchodní podmínky
 
§ 1 Základní ustanovení
 
(1) Následující obchodní podmínky platí pro všechny smlouvy, které s námi jako s dodavatelem (HAJUS AG) uzavíráte prostřednictvím webových stránek www.weekiss.de. Není-li dohodnuto jinak, je případné zahrnutí vašich vlastních podmínek vyloučeno.
 
(2) "Spotřebitelem" ve smyslu následujících ustanovení je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon, který v převážné míře nelze přičítat ani její podnikatelské, ani samostatné profesní činnosti. Pod pojmem "podnikatel" se rozumí každá fyzická osoba, právnická osoba nebo právně odpovědná společnost, která uzavírá právní úkon v rámci své samostatné profesní nebo podnikatelské činnosti.
 
§ 2 Uzavření smlouvy
 
(1) Předmětem smlouvy je prodej výrobků .
 
(2) Umístěním předmětného výrobku na našich webových stránkách vám dáváme závazný návrh na uzavření kupní smlouvy za podmínek uvedených v popisu zboží.
 
(3) Kupní smlouva se uzavírá prostřednictvím systému online nákupního košíku následujícím způsobem:
Výrobky určené ke koupi jsou přesunuty do "nákupního košíku". Nákupní košík lze vybrat pomocí příslušných tlačítek na navigační liště a kdykoli v něm provést změny.
Po vyvolání stránky "Checkout" a zadání požadovaných osobních údajů a platebních a dodacích podmínek se pak všechny informace o objednávce opět zobrazí na stránce shrnutí objednávky.
Pokud jste k iniciaci platby použili systém okamžitých plateb (např. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort), budete na stránce shrnutí objednávky buď navedeni do našeho internetového obchodu, nebo přesměrováni na webovou stránku poskytovatele okamžitých plateb.
Pokud jste přesměrováni na systém okamžitých plateb, vyberte a zadejte své údaje podle potřeby. Poté budete vráceni na stránku shrnutí objednávky v našem internetovém obchodě.
Před odesláním objednávky můžete znovu zkontrolovat všechny údaje, změnit je (což lze provést také prostřednictvím funkce "zpět" v internetovém prohlížeči) nebo nákupní transakci zrušit.
Kliknutím na tlačítko "koupit" pro odeslání objednávky prohlašujete přijetí objednávky právně závazným způsobem, kterým dochází k uzavření kupní smlouvy.
 
(4) Vaše dotazy týkající se vytvoření nabídky, které nám byly předány, nejsou závazné. Dodáme vám textovou a závaznou nabídku (např. e-mailem), kterou můžete přijmout ve lhůtě 5 dnů.
 
(5) Vyřízení objednávky a zaslání všech údajů nezbytných pro uzavření smlouvy probíhá prostřednictvím e-mailu, a to částečně automatizovaně. V důsledku toho musíte zajistit, aby e-mailová adresa, kterou jste u nás uložili, byla správná a aby bylo zaručeno přijetí příslušných e-mailů. Zejména musíte zajistit, aby příslušné e-maily nebyly blokovány filtrem SPAM.
 
§ 3 Právo na zadržení, výhrada vlastnických práv
 
(1) Právo na zadržení můžete uplatnit pouze v případě, že se daná situace týká nároků vyplývajících ze stejného smluvního vztahu.
 
(2) Zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného zaplacení kupní ceny.
 
(3) Pokud jste podnikatel, platí pro vás také následující podmínky:
 
a) Zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného vyrovnání všech pohledávek vyplývajících z probíhajícího obchodního vztahu. Zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, nesmí být zastaveno nebo převedeno jako zástava před změnou vlastníka uvedeného zboží.
 
b) Zboží můžete v rámci řádné transakce dále prodat. V této souvislosti nám tímto postupujete veškeré pohledávky ve výši fakturované částky, které vám vzniknou v důsledku přeprodejní operace, a my toto postoupení přijímáme. Dále jste oprávněni předmětnou pohledávku vymáhat. Pokud však nebudete řádně plnit své platební povinnosti, vyhrazujeme si právo vymáhat pohledávku sami.
 
c) V situaci, kdy dojde ke spojení a sloučení zboží s výhradou vlastnictví, nabýváme spoluvlastnictví k nově vzniklé věci. Toto spoluvlastnictví odpovídá poměru, který existuje mezi fakturovanou hodnotou zboží s výhradou vlastnictví a ostatních zpracovávaných položek v době zpracování.
 
d) Pokud podáte žádost tohoto druhu, jsme povinni uvolnit jistoty, které nám náleží, v rozsahu, v jakém realizovatelná hodnota našich jistot převyšuje pohledávku, která má být zajištěna, o více než 10 %. Za výběr cenných papírů, které mají být uvolněny, odpovídáme my.
 
§ 4 Záruka
 
(1) Platí zákonná záruční práva.
 
(2) Jako spotřebitel jste povinni neprodleně po dodání výrobku zkontrolovat jeho kompletnost, viditelné vady a poškození při přepravě a neprodleně nám a přepravní společnosti písemně sdělit své reklamace. I když této žádosti nevyhovíte, nebude to mít žádný vliv na vaše zákonné záruční nároky.
 
(3) Pokud jste podnikatel, platí pro výše uvedené záruční předpisy následující rozdíl:
 
a) Rozumí se, že námi poskytnuté údaje a popis výrobku poskytnutý výrobcem jsou jediné, které představují vlastnosti a stav daného výrobku. Ostatní reklamy, šmouhy a prohlášení vydaná výrobcem se nepovažují za reprezentativní pro vlastnosti a stav uvedeného výrobku.
 
b) V případě zjištění vady zboží si vyhrazujeme právo na opravu zboží nebo dodání náhradního zboží. Nebude-li vada odstraněna, můžete požadovat snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy dle vlastního uvážení. Odstranění vady se uplatní po neúspěšném druhém pokusu, pokud okolnosti neprokáží jinak, zejména vzhledem k povaze věci a/nebo vady nebo jiným podmínkám. V případě opravy nesmíme nést dodatečné náklady, které vzniknou v souvislosti s přemístěním věci na jiné místo, než je místo plnění, pokud toto přemístění neodpovídá účelu použití věci.
 
c) Záruční doba činí jeden rok od dodání výrobku. Zkrácení lhůty se neuplatňuje:
 
- na škody zaviněně vzniklé v důsledku újmy na životě, zdraví nebo zdraví a na jiné škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí;
- pokud jsme úmyslně zatajili vadu nebo přijali záruku za jakost zboží;
- na zboží, které je používáno pro stavbu v souladu s jeho běžným návodem k použití a jehož vady byly tímto způsobeny;
- na zákonné regresní nároky, které vůči nám máte v souvislosti s právy ze záruky.
 
§ 5 Volba práva, místo plnění, soudní příslušnost
 
(1) Platí německé právo. Tato volba práva se na zákazníky vztahuje pouze tehdy, pokud nemá za následek zrušení ochrany zaručené kogentními ustanoveními práva země, v níž se nachází obvyklé bydliště příslušného zákazníka (zásada výhody pochybnosti).
 
(2) Pokud nejste spotřebitelem, ale podnikatelem, právnickou osobou veřejného práva nebo institucionálním fondem, který se řídí veřejným právem, je místem naší působnosti i místem plnění pro všechny služby, které vyplývají z obchodních vztahů, které s námi existují, naše sídlo. Stejná podmínka platí i pro situace, kdy nejste spojeni s obecným místem příslušnosti v Německu nebo EU, jakož i pro situace, kdy místo pobytu nebo obvyklé místo pobytu není v době zahájení řízení známo. To nemá žádný vliv na možnost obrátit se na soud spojený s jiným místem příslušnosti.
 
(3) Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se výslovně nepoužijí.
 
 
 
 
 
II. Informace pro zákazníka
 
1. Totožnost prodávajícího
 
HAJUS AG
Lise-Meitner-Straße 7
30926 Seelze
Německo
Telefon: 05151/87798-10
E-mail: info@weekiss.de
DIČ: DE286131990
zapsaná v obchodním rejstříku u místního soudu v Hannoveru
Číslo v obchodním rejstříku 209168
 
 
Alternativní řešení sporů:
Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů (platforma ODR), kterou si můžete prohlédnout na adrese https://ec.europa.eu/odr.
 
2. Informace týkající se uzavření smlouvy
 
Technické kroky spojené s uzavřením smlouvy, samotné uzavření smlouvy a možnosti nápravy jsou provedeny v souladu s předpisy "uzavření smlouvy" v našich standardních obchodních podmínkách (část I.).
 
3. Smluvní jazyk, uložení textu smlouvy
 
3.1 Jazykem smlouvy je angličtina.
 
3.2 Úplný text smlouvy se u nás neukládá. Před odesláním objednávky lze prostřednictvím systému online - nákupní košík údaje smlouvy vytisknout nebo elektronicky uložit pomocí funkce tisku v prohlížeči. Poté, co objednávku obdržíme, jsou vám údaje o objednávce, zákonem předepsané údaje týkající se smluv o prodeji na dálku a standardní obchodní podmínky znovu zaslány e-mailem.
 
3.3 Veškeré smluvní informace v rámci závazné nabídky vám budou zaslány v písemné podobě, například prostřednictvím E-mailu, v případě poptávky po cenové nabídce mimo systém online nákupního košíku, který si můžete vytisknout nebo uložit elektronicky zabezpečeným způsobem.
 
4. Kodexy chování
 
4.1 Dobrovolně se řídíme etickým kodexem společnosti Trusted Shops GmbH, který je k nahlédnutí na adrese:
 
5. Hlavní rysy výrobku nebo služby
 
Hlavní vlastnosti zboží a/nebo služeb naleznete v příslušné nabídce.
 
6. Ceny a platební podmínky
 
6.1 Ceny uvedené v příslušných nabídkách představují celkové ceny, stejně jako náklady na dopravu. Zahrnují všechny složky ceny včetně všech vedlejších daní.
 
6.2 Náklady na odeslání, které vznikají, nejsou zahrnuty v kupní ceně. Můžete si je prohlédnout kliknutím na příslušné tlačítko na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce, jsou uvedeny samostatně v průběhu objednávkové transakce a musíte je dodatečně uhradit, pokud není potvrzeno doručení zdarma.
 
6.3 V případě doručení do zemí mimo Evropskou unii nám mohou vzniknout nepřiměřené dodatečné náklady, jako jsou cla, daně nebo poplatky za převod peněz (poplatky za převod nebo směnu účtované bankami), které musíte uhradit. 
 
6.4 Náklady vyplývající z převodu peněz musíte nést také v případech, kdy je dodávka uskutečněna do členského státu EU, ale platba je iniciována mimo Evropskou unii.
 
6.5 Způsoby platby, které máte k dispozici, jsou uvedeny po kliknutí na příslušné tlačítko na našich webových stránkách nebo jsou zveřejněny v příslušné nabídce.
 
6.6 Není-li u příslušných způsobů platby uvedeno jinak, stávají se pohledávky na úhradu vyplývající z uzavřené smlouvy splatnými okamžitě.
 
7. Dodací podmínky
 
7.1 Dodací podmínky, termín dodání a případná existující omezení dodávek naleznete po kliknutí na příslušné tlačítko na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce.
 
7.2 Pokud jste spotřebitel, jsou zákonem upraveny následující podmínky: Nebezpečí náhodného zničení nebo znehodnocení prodávané věci během přepravy na vás přechází až v okamžiku doručení dané věci, a to bez ohledu na to, zda je přepravní operace pojištěna. Tato podmínka neplatí, pokud jste si samostatně objednali přepravní společnost, která nebyla námi určena, nebo osobu, která byla jinak pověřena provedením přepravní operace.
 
Pokud jste podnikatel, doručovací a přepravní operace probíhají na vaše vlastní riziko.
 
8. Zákonné záruční právo
 
Odpovědnost za vady se řídí ustanoveními "Záruka" v našich Všeobecných obchodních podmínkách (část I). 
 
Tyto SBT a údaje o zákazníkovi byly vytvořeny právníky specializujícími se na právo informačních technologií, kteří pracují pro Händlerbund, a jsou neustále kontrolovány z hlediska souladu s právními předpisy. Společnost Händlerbund Management AG ručí za právní bezpečnost textů a přebírá odpovědnost v případě, že dojde k vydání varování. Podrobnější informace naleznete na těchto internetových stránkách: https://www.haendlerbund.de/agb-service.
 
poslední aktualizace: 23.10.2019