Storno práva


Právo spotřebitelů na odvolání
(Spotřebitelem se rozumí každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon, který v převážné míře nelze přičítat její podnikatelské nebo nezávislé profesní činnosti.)
 
Pokyny pro odvolání
 
Právo na odvolání
Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dní s účinností ode dne, 
 
- kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali výrobky, pokud jste si objednali jeden nebo více výrobků v rámci standardní objednávky a tento výrobek/tyto výrobky je/jsou dodáván/a jednotně;
 
- při kterém jste vy nebo vámi určená třetí strana, která není dopravcem, převzali poslední výrobek, pokud jste si objednali více výrobků v rámci standardní objednávky a tyto výrobky jsou dodávány samostatně;
 
- kdy jste vy nebo vámi určená třetí strana, která není dopravcem, převzali poslední dílčí dodávku nebo poslední jednotku, pokud jste si objednali výrobek, který je dodáván v několika dílčích dodávkách nebo jednotkách;
 
Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (HAJUS AG, Lise-Meitner-Straße 7, 30926 Seelze, telefonní číslo: 05151 87798-10, faxové číslo: 05151 87798-19, e-mailová adresa: info@weekiss.de) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete k tomu použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.
 
Pro zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zašlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 
Důsledky odvolání
 
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vzniknou tím, že jste si zvolili jinou formu doručení než námi nabízené nejpřiměřenější standardní doručení), a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jsme od Vás obdrželi oznámení o odstoupení od této smlouvy. Pro toto vrácení použijeme stejný platební prostředek, který jste původně použili při původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; za toto vrácení vám nebudou účtovány žádné poplatky.
 
Vrácení peněz za výrobky, které lze zaslat prostřednictvím balíčků, můžeme odmítnout, dokud nám tyto výrobky nevrátíte nebo dokud nepředložíte doklad o tom, že jste nám tyto výrobky zaslali zpět, podle toho, co nastane dříve.
 
Výrobky, které nelze zaslat prostřednictvím balíků, si vyzvedneme.
 
Výrobky, které lze zaslat prostřednictvím balíků, nám musíte vrátit nebo předat na adresu www.weekiss.de, HAJUS AG, Lise-Meitner-Straße 7, 30926 Seelze, a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů s účinností ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je zachována, pokud před uplynutím 14denní lhůty odešlete výrobky, které lze zaslat prostřednictvím balíků.
 
Přímé náklady na vrácení výrobků, které lze zaslat prostřednictvím balíků, jakož i přímé náklady na vrácení výrobků, které nelze zaslat prostřednictvím balíků, nesete vy. Náklady na výrobky, které nelze zaslat prostřednictvím balíků, se odhadují na přibližně maximálně 40,00 EUR.
 
Případné znehodnocení výrobků musíte uhradit pouze v případě, že toto znehodnocení lze přičíst manipulaci s vámi, která nebyla nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti výrobků.
 
Kritéria pro vyloučení nebo vypršení platnosti
 
Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy
 
  • na dodání výrobků, které nejsou prefabrikované a pro jejichž výrobu je důležitý individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které jsou zjevně přizpůsobeny osobním požadavkům spotřebitele;
  • na dodání výrobků, které se mohou rychle zkazit nebo jejichž datum spotřeby by bylo rychle překročeno;
  • pro dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, které však mohou být dodány nejdříve 30 dnů po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výkyvech na trhu, na které podnikatel nemá žádný vliv;
  • na dodávku novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném.
 
Právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně v případě smluv
 
  • na dodání zapečetěných výrobků, které nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla jejich pečeť po dodání odstraněna;
  • na dodání výrobků, pokud byly po dodání neoddělitelně smíchány s jiným zbožím vzhledem k jejich stavu;
  • za dodání zvukového nebo obrazového záznamu nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po dodání odstraněna.
 
 
Vzor - formulář pro odvolání
 
(Pokud si přejete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám jej zpět.)
 
- Na adresu HAJUS AG, Lise-Meitner-Straße 7, 30926 Seelze, faxové číslo: E-mailová adresa: info@weekiss.de
- Já/my (*) tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy, kterou jsem/jsme uzavřeli (*) ohledně nákupu následujících výrobků (*)/
  poskytnutí následující služby (*)
 
- Objednáno dne (*)/ obdrženo dne (*)
 
- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě oznámení na papíře)
- Datum
 
(*) Nesprávnou možnost přeškrtněte.