Vilk ar og betingelser


Standard forretningsbetingelser og kundeinformasjon

I. Standard forretningsbetingelser

§ 1 Grunnleggende bestemmelser

(1) Følgende forretningsvilkår gjelder for alle kontraktene, som du inngår med oss som leverandør (HAJUS AG) via nettstedet www.weekiss.de. Med mindre annet er avtalt, utelukkes inkludering, om nødvendig, av dine egne betingelser.

(2)  En ‘forbruker’ i betydningen følgende forskrifter er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon som i overveldende grad ikke kan tilskrives verken hans kommersielle eller uavhengige profesjonelle virksomhet. Begrepet ‘forretningsmann’ refererer til enhver fysisk person, juridisk person eller juridisk ansvarlig partnerskap som avslutter en juridisk transaksjon i henhold til hans / dets uavhengige profesjonelle eller kommersielle virksomhet.

§ 2 Kontraktsinngåelse

(1) Kontraktens gjenstand er salg av produkt.

(2) Når vi plasserer det aktuelle produktet på vår hjemmeside, gir vi deg et bindende tilbud om å inngå en salgsavtale på betingelsene som er spesifisert i varebeskrivelsen.

(3) Kjøpsavtalen skjer via online handlekurvsystem som følger:
Produktene som er ment for kjøp blir flyttet til "handlekurven". Du kan velge handlekurven med de aktuelle knappene på navigasjonsfeltet og gjøre endringer der når som helst.
Etter å ha åpnet "Checkout" -siden og lagt inn nødvendige personlige data og betalings- og leveringsbetingelser, vises all ordreinformasjon igjen på ordresammendragssiden.

Hvis du brukte et øyeblikkelig betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort) for å sette i gang betalinger, blir du enten guidet til vår nettbutikk på bestillingssammendragssiden eller videresendt til nettsiden til øyeblikkelig betalingsleverandør.
Hvis du blir videresendt til øyeblikkelig betalingssystem, velger du og oppgir detaljene dine når det passer. Du blir deretter returnert til ordresammendragssiden i vår nettbutikk.

Før bestillingen sendes, kan du sjekke alle dataene på nytt, endre dem (som også kan gjøres via nettleserens ‘tilbake’ -funksjon) eller avbryte kjøpstransaksjonen.
Ved å klikke på "kjøp" -knappen for å sende inn bestillingen, erklærer du at du aksepterer ordren på en juridisk bindende måte som kjøpsavtalen finner sted.

(4) Du er ikke bundet av dine henvendelser angående opprettelse av et tilbud som er blitt overført til oss. Vi gir deg et tekstlig og forpliktende tilbud (f.eks. Via e-post), som du kan akseptere innen en periode på 5 dager.

(5) Gjennomføringen av ordren og oversendelsen av alle detaljer som er nødvendig ved inngåelsen av kontrakten skjer via e-post, på en delvis automatisert måte. Følgelig må du forsikre deg om at e-postadressen du har satt inn hos oss, er den riktige, og at mottak av de respektive e-postmeldingene er garantert. Spesielt må du sørge for at de respektive e-postene ikke blir blokkert av et SPAM-filter.

§ 3 Oppbevaringsrett, forbehold om eiendomsrett

(1) Du kan bare utøve en oppbevaringsrett hvis den aktuelle situasjonen innebærer krav som oppstår fra samme avtaleforhold.

(2) Varene forblir vår eiendom til kjøpesummen er betalt i sin helhet.

(3) Hvis du er en forretningsmann, gjelder følgende betingelser også:

a) Vi beholder eierskapet til varene inntil alle krav som følger av det pågående forretningsforholdet er avgjort i sin helhet. Varene som er underlagt eiendomsforbehold kan ikke pantsettes eller overføres som sikkerhet før eierskap til nevnte varer skifter hender.

b) Du kan selge varene på nytt innenfor rammen av en ordnet transaksjon. I denne forbindelse siterer du herved alle krav som tilsvarer størrelsen på faktureringsbeløpet som tilfaller deg som et resultat av omsalgshandlingen til oss, og vi godtar sesjonen. Videre har du fullmakt til å innkreve det aktuelle kravet. Imidlertid forbeholder vi oss retten til å innkreve kravet selv for du ikke oppfyller betalingsforpliktelsene på en ordnet måte.

c) I en situasjon som involverer kombinasjonen og sammenslåingen av varene som er underlagt eiendomsretten, oppnår vi sameie av den nyopprettede varen. Dette sameie tilsvarer forholdet som eksisterer mellom fakturaverdien for varene som er underlagt eiendomsretten og de andre behandlede varene på behandlingstidspunktet.

d) Hvis du fremsetter en forespørsel av denne art, er vi forpliktet til å frigjøre verdipapirene som skyldes oss, i den grad realiserbar verdi av våre verdipapirer overstiger kravet som skal sikres med mer enn 10%. Vi er ansvarlige for å velge verdipapirene som skal frigis.


§ 4 Garanti

(1) De lovpålagte garantirettighetene gjelder.

(2) Som forbruker blir du bedt om å sjekke produktet umiddelbart for fullstendighet, synlige feil og transportskader så snart det er levert, og straks avsløre dine klager til oss og rederiet. Selv om du ikke imøtekommer denne forespørselen, skal den ikke ha noen innvirkning på dine juridiske garantikrav.

(3) For så vidt du er en virksomhet, gjelder følgende forskjell for de nevnte garantireglene:

a) Det er underforstått at detaljene som er gitt av oss og produktbeskrivelsen gitt av produsenten, er de eneste tingene som representerer egenskapene og tilstanden til det aktuelle produktet. Andre annonser, uskarphet og uttalelser utstedt av produsenten anses ikke for å være representative for egenskapene og tilstanden til nevnte produkt.

b) Hvis varene viser seg å være feil, forbeholder vi oss retten til å reparere varene eller levere utskiftninger. Hvis mangelen ikke fjernes, kan du kreve reduksjon i prisen eller trekke deg fra kontrakten etter eget skjønn. Fjerningen av mangelen gjelder etter et mislykket andre forsøk, med mindre omstendighetene viser noe annet, særlig på grunn av gjenstandens art og / eller mangelen eller andre forhold. Ved reparasjon må vi ikke bære merkostnadene, som oppstår ved overføring av varen til et annet sted enn oppfyllingsstedet, så langt overføringen ikke tilsvarer den tiltenkte bruken av varen.

c) Garantiperioden utgjør en periode på ett år etter levering av produktet. Reduksjonen i fristen gjelder ikke:


- til erstatningskrav som kan henføres til oss som følge av skade på liv, lem eller helse og for andre skader forårsaket av forsettlig forsett eller grov uaktsomhet;
- for så vidt vi med vilje har skjult mangelen eller akseptert en garanti for kvaliteten på varene;
- til varer som brukes til en bygning i samsvar med deres normale bruksanvisning og hvis mangler ble forårsaket av dette;
- for lovpålagte regresskrav, som du har mot oss i forbindelse med garantirettigheter.

§ 5 Valg av lov, sted for oppfyllelse, jurisdiksjon

(1) Tysk lov skal gjelde. Dette lovvalget gjelder bare kunder hvis det ikke resulterer i tilbakekall av beskyttelsen som garanteres av de obligatoriske bestemmelsene i loven i det landet der den respektive kundes vanlige bosted ligger (fordel-av-tvil-prinsippet).

(2) Hvis du ikke er en forbruker, men en forretningsmann, en juridisk enhet under offentlig rett eller et institusjonsfond styrt av offentlig rett, er vårt forretningssted stedets jurisdiksjon så vel som oppfyllelsesstedet for alle tjenester som følger fra forretningsforholdene som eksisterer med oss. Den samme betingelsen gjelder situasjoner der du ikke er tilknyttet et generelt jurisdiksjonsted i Tyskland eller EU, så vel som situasjoner der bostedsstedet eller det vanlige bostedsstedet ikke er kjent ved innledningen av saksbehandlingen . Dette har ingen betydning for kapasiteten til å påkalle retten tilknyttet et annet jurisdiksjon.

(3) Bestemmelsene i FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer er eksplisitt ikke anvendelige.
 

II. Kundeinformasjon

1. Selgers identitet

HAJUS AG
Lise-Meitner-Straße 7
30926 Seelze
Tyskland
Telephone: 05151/87798-10
E-Mail: info@
weekiss.de


Alternativ tvisteløsning:
EU-kommisjonen gir en plattform for tvisteløsning uten tvil (ODR-plattform), som kan sees under https://ec.europa.eu/odr.

2. Informasjon om inngåelse av kontrakten

De tekniske trinnene knyttet til kontraktsinngåelse, selve kontraktsinngåelsen og korreksjonsalternativer utføres i samsvar med regelverket "kontraktsinngåelse" i våre standard forretningsbetingelser (del I.).

3. Kontraktsspråk, og lagrer kontrakten

3.1 Kontraktsspråk skal være engelsk.

3.2 Den fullstendige teksten til kontrakten er ikke lagret hos oss. Før bestillingen sendes, via det online - handlekurvsystemet, kan kontraktsdataene skrives ut eller lagres elektronisk ved hjelp av nettleserens utskriftsfunksjon. Etter at ordren er mottatt av oss, sendes ordredataene, de lovpålagte detaljene relatert til avtale om fjernsalg og standard forretningsbetingelser til deg via e-post.

3.3 Du vil bli sendt all kontraktsinformasjon innen rammen av et bindende tilbud i skriftlig form, via e-post for eksempel for tilbudsforespørsler utenfor online shopping basket system, som kan skrives ut eller lagres elektronisk på en sikker måte.

4. Codes of conduct

4.1 Vi er frivillig underlagt Trusted Shops GmbH etiske retningslinjer, som kan sees på:
http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.

5. Hovedfunksjonene i produktet eller tjenesten

De viktigste funksjonene i varene og / eller tjenestene finner du i det respektive tilbudet.

6. Priser og betalingsordninger

6.1 Prisene som er nevnt i de respektive tilbudene representerer totale priser, i likhet med fraktkostnadene. De inkluderer alle priskomponenter, inkludert alle skatter og avgifter.

6.2 Forsendelseskostnadene som påløper er ikke inkludert i kjøpesummen. De kan sees ved å klikke på riktig knapp på vår hjemmeside eller i det respektive tilbudet, vises separat i løpet av ordre-transaksjonen og må i tillegg bæres av deg, i den grad gratis levering ikke er bekreftet.

6.3 Hvis levering skjer til land utenfor Den europeiske union, kan vi påføre urimelige merkostnader, for eksempel avgifter, skatter eller pengeoverføringsgebyrer (overføring eller valutagebyr belastet av bankene), som du må bære.

6.4 Du må også bære kostnadene som følger av pengeoverføringer i tilfeller leveringen skjer til et EU-land, men betalingen blir igangsatt utenfor EU.

6.5 Betalingsmetodene som er tilgjengelige for deg vises ved å klikke på riktig knapp på vår hjemmeside eller vises i det respektive tilbudet.

6.6 Med mindre annet er spesifisert for de respektive betalingsmetodene, blir betalingskrav som følger av kontrakten som er inngått betalt umiddelbart.

7. Leveringsbetingelser

7.1 Leveringsbetingelsene, leveringsdato og eksisterende leveringsbegrensninger, hvis aktuelt, kan bli funnet ved å klikke på riktig knapp på vår hjemmeside eller i det respektive tilbudet.

7.2 Hvis du er en forbruker, er følgende lovpålagt: Risikoen for at den solgte varen ved et uhell blir ødelagt eller forringet under forsendelse, overføres bare til deg når den aktuelle varen er levert, uavhengig av om fraktdriften er forsikret eller ikke. Denne betingelsen gjelder ikke hvis du uavhengig har bestilt et transportfirma som ikke er spesifisert av oss eller en person som ellers er utnevnt til å utføre skipsoperasjonen.

Hvis du er en forretningsmann, skjer leverings- og forsendelsesoperasjonene på egen risiko.

8. Lovfestet garantirett

Ansvar for mangler styres av "Garanti" -bestemmelsene i våre generelle forretningsbetingelser (del I).

Disse SBT-ene og kundedetaljene ble opprettet av advokatene som spesialiserer seg på IT-rett og jobber for Händlerbund, og blir kontinuerlig kontrollert for juridisk samsvar. Händlerbund Management AG garanterer rettssikkerheten til tekstene og påtar seg ansvar i tilfelle advarsler utstedes. Mer detaljert informasjon finner du på følgende nettsted: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

siste oppdatering: 23.10.2019